Tisdagen den 17 juni 2008

Föredragningslista 2007/08:130

2007/08:130

Tisdagen den 17 juni 2008

Kl.

09.00

Arbetsplenum (ingen votering)
(uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

     

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 juni

     

    

Avsägelser

2                                     

Pernilla Zethraeus (v) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

3                                     

Mats Einarsson (v) som ersättare för riksdagsledamot i Stockholms kommuns valkrets fr.o.m. i dag

     

    

4                                     

Meddelande om preliminär sammanträdesplan för kammaren hösten 2008

     

    

5                                     

Meddelande om preliminära hålltider för kammaren våren 2009 till våren 2010

     

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

6                                     

2007/08:34 Fredagen den 30 maj

7                                     

2007/08:35 Måndagen den 2 juni

     

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

8                                     

2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (s,v,mp)

Skatteutskottets betänkande

9                                     

2007/08:SkU32 Redovisning av skatteutgifter

1 res. (s,v,mp)

Finansutskottets betänkanden

10                                 

2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008

6 res. (s,v,mp)

11                                 

2007/08:FiU25 Årsredovisning för staten 2007

Konstitutionsutskottets betänkande

12                                 

2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden

3 res. (s,v,mp)

     

    

    

    

    

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 18 juni kl. 09.00

Näringsutskottets betänkanden

13                                 

2007/08:NU13 Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S

1 res. (s,v,mp)

14                                 

2007/08:NU15 Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken

2 res. (s,v,mp)

Försvarsutskottets betänkande

15                                 

2007/08:FöU14 Lag om signalspaning m.m.

3 res. (s,v,mp)

Socialutskottets betänkanden

16                                 

2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning

17                                 

2007/08:SoU21 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

18                                 

2007/08:UFöU4 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

7 res. (s,v,mp)

19                                 

2007/08:UFöU5 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken

Utskottet föreslår att ärendet får behandlas efter endast en bordläggning

     

     

    

Ärende för avgörande
onsdagen den 18 juni kl. 09.00

Tidigare slutdebatterat

Utrikesutskottets betänkande

20                                 

2007/08:UU5 Sveriges politik för global utveckling

32 res. (s,v,mp)

     

     

    

                                   ______________________________