Tisdagen den 18 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:125

2012/13:125

Tisdagen den 18 juni 2013

Kl.

09.00

Val till Nordiska rådets svenska delegation

Arbetsplenum (inget uppehåll för gruppmöten)

15.30

Votering

________________________________________________________

      

Val till Nordiska rådets svenska delegation

1                                     

Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

2                                     

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

    

Justering av protokoll

3                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 12 juni

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

4                                     

2012/13:33 Tisdagen den 11 juni

NU

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

5                                     

2012/13:38 Fredagen den 24 maj

6                                     

2012/13:39 Fredagen den 31 maj

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

7                                     

2012/13:145 Riksrevisionens rapport om effektivitet i svensk rymdverksamhet

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden går ut den 25 september

UbU

Redogörelse

8                                     

2012/13:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2013

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna redogörelse. Motionstiden går ut den 25 september

FiU

Motion

med anledning av prop. 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

9                                     

2012/13:Sf14 av Magnus Ehrencrona och Gunvor G Ericson (MP)

SfU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

10                                 

2012/13:FiU30 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper

11                                 

2012/13:FiU33 Årsredovisning för staten 2012

12                                 

2012/13:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (S,MP,SD,V)

Skatteutskottets betänkande

13                                 

2012/13:SkU30 Redovisning av skatteutgifter 2013

         

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Finansutskottets betänkanden

14                                 

2012/13:FiU21 Vårändringsbudget för 2013

3 res. (MP,SD,V)

15                                 

2012/13:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012

Socialförsäkringsutskottets betänkande

16                                 

2012/13:SfU14 Etableringsförberedande insatser för asylsökande

2 res. (SD,V)

Trafikutskottets betänkande

17                                 

2012/13:TU19 Sjöfartsstödets inriktning

    

Ärenden för debatt och avgörande

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

18                                 

2012/13:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkande

19                                 

2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

20                                 

2012/13:KU20 Granskningsbetänkande

5 res. (M,MP,FP,C,SD,V,KD)

21                                 

2012/13:KU21 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser

1 res. (S,MP,V)

22                                 

2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld

Finansutskottets betänkande

23                                 

2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

1 res. (SD)

Försvarsutskottets utlåtande

24                                 

2012/13:FöU12 Granskning av grönbok om försäkring mot katastrofer

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.