Tisdagen den 19 juni 2007

Föredragningslista 2006/07:129

2006/07:129

Tisdagen den 19 juni 2007

Kl.

09.00

Arbetsplenum (ingen votering) (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

     

Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 13 juni

     

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Onsdagen den 20 juni

Avslutning efter votering efter debattens slut

     

Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2007

     

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

2006/07:FPM93 Grönbok om marknadsbaserade styrmedel KOM(2007)140

SkU

     

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag

14 res. (s,v,mp)

Finansutskottets betänkanden

2006/07:FiU19 Årsredovisning för staten

2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

9 res. (s,v,mp)

2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007

10 res. (s,v,mp)

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

2006/07:KU22 Indelning i utgiftsområden

5 res. (s,v,mp)

2006/07:KU23 Utlåtande angående en grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument

2006/07:KU24 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

     

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 20 juni kl. 09.00

Reservationer

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets betänkande

2006/07:KUU1 EU:s fördrag

1 res. (v,mp)

Konstitutionsutskottets betänkande

2006/07:KU20 Granskningsbetänkande

     

     

    

Ärenden för avgörande onsdagen den 20 juni kl. 09.00

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkande

2006/07:SkU19 Införande av trängselskatt i Stockholm

4 res. (s,v,mp)

Skatteutskottets utlåtande

2006/07:SkU21 Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

Socialutskottets betänkande

2006/07:SoU14 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2006/07:SfU12 Bidragsbrottslag

5 res. (s,v,mp)