Tisdagen den 21 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:120

2010/11:120

Tisdagen den 21 juni 2011

Kl.

09.00

Arbetsplenum (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

15.30

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 15 juni

    

Avsägelse

2                                     

Urban Ahlin (S) som suppleant i EU-nämnden

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Kenneth G Forslund (S) som suppleant i EU-nämnden

    

Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

4                                     

Skriftliga frågor som lämnas in efter kl. 10.00 torsdagen den 23 juni och t.o.m. fredagen den 2 september ska besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan har framställts

    

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 23-24 juni

5                                     

Tisdagen den 28 juni kl. 13.00

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

6                                     

2010/11:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (S,MP,SD,V)

Skatteutskottets betänkande

7                                     

2010/11:SkU33 Redovisning av skatteutgifter

Finansutskottets betänkanden

8                                     

2010/11:FiU21 Vårändringsbudget för 2011

3 res. (MP,SD)

9                                     

2010/11:FiU33 Årsredovisning för staten 2010

    

Ärenden för debatt och avgörande

Trafikutskottets betänkande

10                                 

2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter

Näringsutskottets betänkande

11                                 

2010/11:NU26 Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer

3 res. (S,MP,V)

Finansutskottets betänkande

12                                 

2010/11:FiU36 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island

Utbildningsutskottets betänkande

13                                 

2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

2 res. (MP,SD)

Finansutskottets betänkanden

14                                 

2010/11:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2008–2010

1 res. (V)

15                                 

2010/11:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010

2 res. (S,SD,V)

16                                 

2010/11:FiU38 Investeringsfondsfrågor

17                                 

2010/11:FiU42 Ramverk för finanspolitiken

2 res. (SD,V)

Kulturutskottets utlåtande

18                                 

2010/11:KrU11 Grönbok om onlinespel på den inre marknaden

Försvarsutskottets betänkande

19                                 

2010/11:FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen

Skatteutskottets betänkande

20                                 

2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

1 res. (V)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

21                                 

2010/11:SfU11 Vissa ändringar i sjukförsäkringen

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

1 res. (M,FP,C,KD)

Justitieutskottets betänkande

22                                 

2010/11:JuU28 Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

2 res. (M,FP,C,SD,KD)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.