Tisdagen den 23 november 2010

Föredragningslista 2010/11:19

2010/11:19

Tisdagen den 23 november 2010

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 17 november

    

Ansökan om ledighet

2                                     

Anders Hansson (M) fr.o.m. den 10 januari 2011 t.o.m. den 4 mars 2011

Ersättare Linda Andersson (M)

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

3                                     

2010/11:7 Fredagen den 5 november

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

4                                     

2010/11:2 Fredagen den 19 oktober

TU

5                                     

2010/11:3 Tisdagen den 2 november

TU

6                                     

2010/11:6 Tisdagen den 16 november

TU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7                                     

2010/11:44 av Kent Persson (V)

Sveriges agerande för energieffektivisering i EU

8                                     

2010/11:71 av Jacob Johnson (V)

Turkiet och det politiska Köpenhamnskriteriet

    

Svar på interpellationer

Justitieminister Beatrice Ask (M)

9                                     

2010/11:45 av Jens Holm (V)

Hanteringen av datalagringsdirektivet

Statsrådet Maria Larsson (KD)

10                                 

2010/11:49 av Elin Lundgren (S)

Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

11                                 

2010/11:42 av Jens Holm (V)

Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

12                                 

2010/11:48 av Bodil Ceballos (MP)

Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet

Statsrådet Tobias Billström (M)

13                                 

2010/11:38 av Amineh Kakabaveh (V)

Konsekvenser för kvinnor med anledning av tvåårsregeln i utlänningslagen

14                                 

2010/11:50 av Robert Halef (KD)

Kristna irakiska flyktingar

15                                 

2010/11:52 av Sven-Olof Sällström (SD)

Regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning

16                                 

2010/11:So1 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (SD)

SoU

med anledning av prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

17                                 

2010/11:U2 av Hans Linde m.fl. (V)

UU

18                                 

2010/11:U3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

UU

med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik

19                                 

2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

SfU

20                                 

2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP)

SfU

21                                 

2010/11:Sf5 av Erik Almqvist (SD)

SfU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

22                                 

2010/11:FPM27 Meddelande om olje- och gasverksamhet till havs KOM(2010)560

FöU

23                                 

2010/11:FPM29 Förordning om fiskemöjligheter för djuphavsarter KOM(2010)545

MJU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

24                                 

2010/11:SkU15 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Finansutskottets betänkande och utlåtande

25                                 

2010/11:FiU7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens försäljning av Vasakronan

26                                 

2010/11:FiU13 Villkoren för Sveriges kredit till Lettland

27                                 

2010/11:FiU14 Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem

1 res. (S,V)

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

28                                 

2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

2 res. (SD)

29                                 

2010/11:KU2 Uppföljning av riksrevisionsreformen

30                                 

2010/11:KU3 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (vilande grundlagsbeslut)

31                                 

2010/11:KU5 Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut)

32                                 

2010/11:KU6 Säkerhetskopiors rättsliga status (vilande grundlagsbeslut)

1 res. (MP,V)

33                                 

2010/11:KU12 Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten

34                                 

2010/11:KU13 Följdändringar till en reformerad grundlag

Justitieutskottets betänkanden

35                                 

2010/11:JuU2 Ny delgivningslag

36                                 

2010/11:JuU3 Utnämning av ordinarie domare

Trafikutskottets betänkande och utlåtande

37                                 

2010/11:TU2 En digital agenda för Europa

38                                 

2010/11:TU3 Vägsäkerhetslag

39                                 

2010/11:TU4 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1

     

    

                                   ______________________________