Tisdagen den 28 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:123

2010/11:123

Tisdagen den 28 juni 2011

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

13.00

Återrapportering

________________________________________________________

    

Aktuell debatt

1                                     

Debatt om gränskontroller i Europa

    

Justering av protokoll

2                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 21 juni

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3                                     

Hillevi Larsson (S) fr.o.m. den 1 juli

Därmed upphör Luciano Astudillos (S) uppdrag som ersättare

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

4                                     

2010/11:FPM123 Meddelande om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU KOM(2011) 274

JuU

5                                     

2010/11:FPM124 Direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter KOM(2011) 275

JuU

6                                     

2010/11:FPM125 Förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden KOM(2011) 276

JuU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7                                     

2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår onsdagen den 21 september

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

8                                     

2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

CU

med anledning av prop. 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle

9                                     

2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

EU-dokument

10                                 

KOM(2011) 303 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Ny respons på ett grannskap i förändring

UU

    

Svar på interpellation

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

11                                 

2010/11:435 av Monica Green (S)

IT i skolan

    

Återrapportering från Europeiska rådets möte
kl. 13.00

12                                 

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 23-24 juni

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.