Tisdagen den 30 november 2010

Föredragningslista 2010/11:24

2010/11:24

Tisdagen den 30 november 2010

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 24 november

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2010/11:57 av Jonas Sjöstedt (V)

Järnväg till Kaunisvaara

3                                     

2010/11:58 av Anders Ygeman (S)

Trängselskatt i Stockholm

4                                     

2010/11:64 av Sven-Erik Bucht (S)

Sjöfartens spelregler

5                                     

2010/11:66 av Kent Persson (V)

Vindkraften, försvaret och den kommunala vetorätten

6                                     

2010/11:67 av Kent Persson (V)

Vindkraft till havs, uttagsskatt och reglerkraft för vindkraft

7                                     

2010/11:69 av Börje Vestlund (S)

Regelförenklingar för företag

    

Svar på interpellationer

Justitieminister Beatrice Ask (M)

8                                     

2010/11:60 av Maria Ferm (MP)

De rättsvårdande myndigheternas hantering av terroristhot

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

9                                     

2010/11:15 av Matilda Ernkrans (S)

Dammolycka med stora miljökonsekvenser

10                                 

2010/11:23 av Karin Åström (S)

Elleveranser i Tornedalen

11                                 

2010/11:44 av Kent Persson (V)

Sveriges agerande för energieffektivisering i EU

Statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

12                                 

2010/11:59 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Regeringens arbete med jämställdhetsfrågor

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

13                                 

2010/11:FPM32 Ramverk för bankkrishantering KOM(2010)579

FiU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

14                                 

2010/11:SoU3 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

2 res. (MP,V)

15                                 

2010/11:SoU4 En ny alkohollag

18 res. (S,MP,V)

Kulturutskottets betänkande

16                                 

2010/11:KrU3 Framtidens friluftsliv

7 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande och utlåtande

17                                 

2010/11:CU3 Enklare redovisning

18                                 

2010/11:CU7 Aktieägares rättigheter

19                                 

2010/11:CU11 Revisionspolitik

Skatteutskottets betänkanden

20                                 

2010/11:SkU2 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ

21                                 

2010/11:SkU11 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

22                                 

2010/11:SkU13 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

23                                 

2010/11:MJU3 Kemikalietillsynen

1 res. (S,MP,V)

24                                 

2010/11:MJU4 Fiskevårdsområden

25                                 

2010/11:MJU5 Åtgärder för levande hav

40 res. (S,MP,SD,V)

26                                 

2010/11:MJU6 Älgförvaltningen

Konstitutionsutskottets betänkande

27                                 

2010/11:KU9 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Finansutskottets betänkanden

28                                 

2010/11:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009

1 res. (MP,V)

29                                 

2010/11:FiU12 Riksrevisorernas årliga rapport

Justitieutskottets utlåtande

30                                 

2010/11:JuU4 Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser

1 res. (MP,V)

Näringsutskottets betänkande

31                                 

2010/11:NU6 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

     

    

                                   ______________________________