Tisdagen den 9 november 2010

Föredragningslista 2010/11:11

2010/11:11

Tisdagen den 9 november 2010

Kl.

13.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena tisdagen den 2 och onsdagen den 3 november

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Onsdagen den 10 november

2                                     

Tidigare aviserad votering kl. 16.00 utgår. Beslut efter debattens slut

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

3                                     

2010/11:2 Fredagen den 15 oktober

4                                     

2010/11:3 Onsdagen den 20 oktober

5                                     

2010/11:4 Fredagen den 22 oktober

    

Avsägelser

6                                     

Helén Pettersson i Umeå (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

7                                     

Gunilla Svantorp (S) som suppleant i kulturutskottet

    

Svar på interpellationer

Finansminister Anders Borg (M)

8                                     

2010/11:13 av Gustav Fridolin (MP)

Ett växande regeringskansli

9                                     

2010/11:21 av Jonas Sjöstedt (V)

Eurokrisen och stabilitets- och tillväxtpakten

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

10                                 

2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning

SoU

11                                 

2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor

SkU

12                                 

2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel

SkU

13                                 

2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

UU

Skrivelse

14                                 

2010/11:29 Migration och asylpolitik

SfU

Motioner

med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare

15                                 

2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S)

UbU

16                                 

2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

UbU

17                                 

2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

UbU

18                                 

2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP)

UbU

med anledning av redog. 2010/11:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar

19                                 

2010/11:T1 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

20                                 

2010/11:FPM13 Förordningar för nät- och informationssäkerhetsbyrån Enisa KOM(2010)520, KOM(2010)521

TU

21                                 

2010/11:FPM14 Strategi för jämställdhet 2010-2015 KOM(2010)491

AU

22                                 

2010/11:FPM15 Direktiv om angrepp mot informationssystem KOM(2010)517

JuU

23                                 

2010/11:FPM16 Unga på väg KOM(2010)477

UbU

     

    

                                   ______________________________