Torsdag den 10 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:17

Föredragningslista

2019/20:17

Torsdagen den 10 oktober 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 19 och fredagen den 20 september

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 29 till 30 i näringsutskottet

Val av extra suppleant

3

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2019/20:FPM4 Förordningsändring gällande Europeiska unionens solidaritetsfond med anledning av brexit COM(2019) 399

FöU

5

2019/20:FPM5 Meddelande om de sista förberedelserna inför Storbritanniens utträde ur EU 2017/18:FPM162, 2018/19:FPM17, 2018/19:FPM27, 2018/19:FPM54, COM(2019) 394

UU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2019:26 Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande

NU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7

2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

CU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

8

2019/20:20 av Saila Quicklund (M)
Dålig arbetsmiljö på Mynak

9

2019/20:23 av Lars Beckman (M)
Den ökande arbetslösheten

Frågestund kl. 14.00

10

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.