Torsdag den 11 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:92

Föredragningslista

2020/21:92

Torsdagen den 11 mars 2021

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

1

2020/21:540 av Lars Beckman (M)
Andelen svenskar med låg ekonomisk standard

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

2

2020/21:121 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden går ut den 15 mars

FiU

 

Skrivelse

 

3

2020/21:108 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

JuU

 

Redogörelse

 

4

2020/21:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

UU

 

EU-dokument

 

5

COM(2021) 93 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 maj 2021

AU

6

COM(2021) 108 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 maj 2021

MJU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

7

2020/21:504 av Ilona Szatmari Waldau (V)
Försvarsmaktens ansvar för sina miljöskulder

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

8

2020/21:410 av Caroline Nordengrip (SD)
Sjukersättning efter skönhetsoperationer

 

9

2020/21:438 av Linda Lindberg (SD)
Analys av omvårdnadsbidraget

 

10

2020/21:467 av Julia Kronlid (SD)
Stärkta pensionsavsättningar

 

11

2020/21:469 av Julia Kronlid (SD)
Sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

12

2020/21:391 av Kristina Axén Olin (M)
Nationell kunskapsuppföljning under coronapandemin

 

13

2020/21:436 av Roger Haddad (L)
Förskolor med koppling till extremism

 

14

2020/21:514 av Roger Haddad (L)
Obehöriga lärare

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

15

2020/21:506 av Boriana Åberg (M)
Kunskap om kommunismens illgärningar

 

16

2020/21:507 av Martin Kinnunen (SD)
En ny mediestödsförordning

 


 

Frågestund kl. 14.00

 

17

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.