Torsdag den 12 december 2019

Föredragningslista 2019/20:50

Föredragningslista

2019/20:50

Torsdagen den 12 december 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 21 och fredagen den 22 november

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

2

Tisdagen den 17 december kl. 11.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:194 av Kjell Jansson (M)
Skatter på företag

4

2019/20:195 av Jens Holm (V)
Värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

UbU

6

2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

CU

Skrivelser

7

2019/20:60 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

UbU

8

2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

11

Bet. 2019/20:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

12

Bet. 2019/20:SfU12 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU

Utrikesutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:UU4 Arbetet i frågor som rör Kina

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

3 res. (SD, V)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Trafikutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2 res. (M, SD)

Näringsutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Frågestund kl. 14.00

20

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Utrikesminister Ann Linde (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.