Torsdag den 12 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:86

Föredragningslista

2019/20:86

Torsdagen den 12 mars 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 20 och fredagen den 21 februari

Meddelande om namnändring

2

Ebba Busch Thor (KD) har bytt namn till Ebba Busch (KD)

Meddelande om särskild debatt om förnedringsrånen

3

Fredagen den 3 april kl. 09.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2019/20:349 av Amineh Kakabaveh (-)
Plundring av urbefolkningar

5

2019/20:366 av Jan Ericson (M)
Finansministerns uttalande om skattesänkningar

6

2019/20:367 av Lars Beckman (M)
Prioriteringar mellan olika miljö- och klimatåtgärder

7

2019/20:371 av Sara Gille (SD)
Markering mot kvinnoförtrycket i Iran

8

2019/20:377 av Ludvig Aspling (SD)
Den palestinska myndighetens stöd till terrorister

9

2019/20:378 av Ludvig Aspling (SD)
Sveriges och EU:s bistånd till Iran

10

2019/20:379 av Per Åsling (C)
Hanteringen av skatteärenden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2019/20:106 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

JuU

12

2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

JuU

EU-dokument

13

COM(2020) 80 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 maj 2020

MJU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utbildningsutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UbU10 Övergripande skolfrågor

22 res. (M, SD, C, V, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:MJU8 Landsbygdspolitik

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2019/20:MJU11 Fiskeripolitik

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Frågestund kl. 14.00

17

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.