Torsdag den 12 september 2019

Föredragningslista 2019/20:3

Föredragningslista

2019/20:3

Torsdagen den 12 september 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

1

Margot Wallström (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 10 september

2

Ylva Johansson (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 10 september

3

Ann Linde (S) har förordnats som chef för Utrikesdepartementet fr.o.m. den 10 september

4

Anna Hallberg (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 10 september

5

Eva Nordmark (S) har förordnats som statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet fr.o.m. den 10 september

Avsägelse

6

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 oktober

Anmälan om ändrad partibeteckning

7

Amineh Kakabaveh har den 11 september meddelat att hon inte längre tillhör Vänsterpartiets riksdagsgrupp

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

8

2018/19:318 av Lotta Finstorp (M)
Sponsring av damidrott

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

9

2018/19:FPM58 Förordning om styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet COM(2019) 354

FiU

10

2019/20:FPM1 Meddelande om att intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar COM(2019) 352

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2018/19:160 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

SkU

12

2018/19:161 Skatteregler för tjänstepensionsföretag

SkU

13

2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

KU

14

2018/19:163 Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

JuU

15

2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

JuU

16

2018/19:165 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

UbU

17

2018/19:166 Rätt till utbildning för i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

UbU

Skrivelse

18

2018/19:148 Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

19

2018/19:277 av Louise Meijer (M)
Sveriges utvisningspolitik

20

2018/19:281 av David Josefsson (M)
Butiksstölder

21

2018/19:310 av Tony Haddou (V)
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Frågestund kl. 14.00

22

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.