Torsdag den 14 augusti 2014

Föredragningslista 2013/14:134

Föredragningslista

2013/14:134

Torsdagen den 14 augusti 2014

Kl.

13.00

Bordläggningsplenum

             

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena måndagen den 23, tisdagen den 24, onsdagen den 25, torsdagen den 26 och fredagen den 27 juni

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2

2013/14:40 Fredagen den 13 juni

3

2013/14:41 Onsdagen den 18 juni

4

2013/14:42 Onsdagen den 25 juni kl. 13.00

5

2013/14:43 Onsdagen den 25 juni kl. 14.00

6

2013/14:44 Fredagen den 27 juni

7

2013/14:45 Fredagen den 4 juli

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

8

2013/14:FPM99 Förslag till EU:s årsbudget för 2015 KOM(2014) 300

FiU

9

2013/14:FPM100 Förordning om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen KOM(2014) 379

FiU

10

2013/14:FPM101 Forskning och innovation som källor till förnyad tillväxt KOM(2014) 339

UbU

11

2013/14:FPM102 Meddelande om en cirkulär ekonomi (kretsloppssamhälle) KOM(2014) 398

MJU

Anmälan om granskningsrapport

12

RiR 2014:16 Swedfund International AB – Är finansieringen av bolaget effektiv för staten?

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

13

KOM(2014) 367 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2) Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 september 2014
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

14

KOM(2014) 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 oktober 2014
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

15

KOM(2014) 382 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd av ensamkommande barn utan någon familjemedlem, något syskon eller någon släkting som lagligen vistas i en medlemsstat
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 september 2014
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

16

KOM(2014) 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 oktober 2014
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

17

KOM(2014) 449 Vitbok Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

NU

18

KOM(2014) 469 Grönbok Tillvarata Europas traditionella kunnande på bästa sätt: en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

NU

19

KOM(2014) 476 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 oktober 2014
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

                           

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.