Torsdag den 14 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:53

Föredragningslista

2018/19:53

Torsdagen den 14 februari 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Åsa Coenraads (M) som ledamot i EU-nämnden

2

Karin Enström (M) som ledamot i EU-nämnden

3

Johan Hultberg (M) som ledamot i EU-nämnden

4

Jessika Roswall (M) som ledamot i EU-nämnden

5

Betty Malmberg (M) som suppleant i EU-nämnden

6

Jessica Polfjärd (M) som suppleant i EU-nämnden

7

Jessica Rosencrantz (M) som suppleant i EU-nämnden

8

Tomas Tobé (M) som suppleant i EU-nämnden

9

Gunilla Svantorp (S) som suppleant i OSSE-delegationen

Anmälan om kompletteringsval

10

Jan Ericson (M) som ledamot i EU-nämnden

11

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i EU-nämnden

12

Jessica Rosencrantz (M) som ledamot i EU-nämnden

13

Tomas Tobé (M) som ledamot i EU-nämnden

14

Johan Hultberg (M) som suppleant i EU-nämnden

15

Jessika Roswall (M) som suppleant i EU-nämnden

16

Maria Stockhaus (M) som suppleant i EU-nämnden

17

Elisabeth Svantesson (M) som suppleant i EU-nämnden

18

Åsa Hartzell (M) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. den 25 februari t.o.m. den 10 maj under Lars Hjälmereds (M) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

19

2018/19:43 Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

SoU

EU-dokument

20

COM(2019) 88 Förslag till Europaparlamentets of rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 april 2019

TU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Finansutskottets betänkande

21

Bet. 2018/19:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

1 res. (V)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkande

22

Bet. 2018/19:SoU16 Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Konstitutionsutskottets betänkande

23

Bet. 2018/19:KU14 Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

24

Bet. 2018/19:NU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Försvarsutskottets betänkande

25

Bet. 2018/19:FöU4 En ny kustbevakningslag

Kulturutskottets utlåtande

26

Utl. 2018/19:KrU6 En ny europeisk agenda för kultur

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

27

Bet. 2018/19:TU6 Cykelfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

28

Bet. 2018/19:MJU3 Fiskeripolitik

27 res. (M, SD, C, V, KD)

29

Bet. 2018/19:MJU4 Klimatpolitik

39 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

30

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.