Torsdag den 14 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:65

Föredragningslista

2018/19:65

Torsdagen den 14 mars 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Per Schöldberg (C) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 12 mars

Avsägelser

2

Annika Qarlsson (C) som ledamot i näringsutskottet

3

Peter Helander (C) som suppleanti näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Peter Helander (C) som ledamoti näringsutskottet

5

Per Schöldberg (C) som suppleant i konstitutionsutskottet och näringsutskottet

6

Annika Qarlsson (C) som ledamot i EU-nämnden

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2018/19:119 av Louise Meijer (M)
Otryggheten i samhället

Ärende för debatt
voteras onsdagen den 27 mars

Reservationer

Socialutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:SoU12 Stöd till personer med funktionsnedsättning

16 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

9

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.