Torsdag den 15 december 2016

Föredragningslista 2016/17:47

Föredragningslista

2016/17:47

Torsdagen den 15 december 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 november

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:170 av Robert Hannah (L)
Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo

3

2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M)
Naturbruksutbildningarna

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

4

2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

UU

5

2016/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökanden

SfU

6

2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 13 januari

FöU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

7

Bet. 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1 res. (SD)

9

Bet. 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

10

Bet. 2016/17:FiU14 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

11

Bet. 2016/17:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

7 res. (SD, C, V, KD)

12

Bet. 2016/17:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

15 res. (M, SD, C, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

15

Bet. 2016/17:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

16

Bet. 2016/17:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Socialutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Gemensam debatt bet. 2016/17:AU2 och 2016/17:AU4

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

18

Bet. 2016/17:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

19

Bet. 2016/17:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets utlåtande

20

Utl. 2016/17:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation


Frågestund kl. 14.00

21

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Ann Linde (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.