Torsdag den 15 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:126

Föredragningslista

2016/17:126

Torsdagen den 15 juni 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Beatrice Ask (M) som ledamot i justitieutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Beatrice Ask (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

3

Tomas Tobé (M) som ledamot i justitieutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2016/17:558 av Kerstin Lundgren (C)
Förnyelse av körkortet för FN-svenskar i Somalia

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2016/17:FPM95 Lägesrapport om cigarettsmuggling KOM(2017) 235

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 september

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

7

2016/17:3749 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

8

2016/17:3750 av Anders W Jonsson och Per Lodenius (båda C)

SoU

9

2016/17:3751 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

10

2016/17:3752 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

11

Bet. 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

32 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

12

Bet. 2016/17:JuU15 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

5 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

13

Bet. 2016/17:JuU25 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

1 res. (V)

Socialutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:SoU21 Driftsformer för universitetssjukhus

1 res. (S, MP, V)

Finansutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Ärenden för debatt och avgörande

Skatteutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:SkU33 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

2 res. (SD)

Socialutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:SoU18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1 res. (S, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:UbU9 Det livslånga lärandet inom högre utbildning

Trafikutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

7 res. (M, SD, C, L, KD)

Gemensam debatt bet. 2016/17:NU20 och 2016/17:NU25

Näringsutskottets betänkanden

20

Bet. 2016/17:NU20 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

7 res. (SD, V, L)

21

Bet. 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

1 res. (SD)

22

Bet. 2016/17:NU21 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

3 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

23

Bet. 2016/17:NU23 Immaterialrätt

4 res. (M, SD, C, L, KD)

24

Bet. 2016/17:NU24 Statligt ägda bolag i omvandling

3 res. (M, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

25

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.