Torsdag den 15 september 2016

Föredragningslista 2016/17:3

Föredragningslista

2016/17:3

Torsdagen den 15 september 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 augusti

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

2

Anna Ekström (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 13 september

Avsägelse

3

Aron Modig (KD) som suppleant i civilutskottet

Anmälan om ersättare

4

Stefan Svanström (KD) som ersättare fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. den 30 april 2017 under Caroline Szybers (KD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Tuve Skånberg (KD) som suppleant i civilutskottet

6

Stefan Svanström (KD) som suppleant i konstitutionsutskottet och justitieutskottet fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. den 30 april 2017

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2015/16:771 av Beatrice Ask (M)
Sjunkande brottsuppklaring

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

8

2015/16:FPM129 Reviderat mottagandedirektiv KOM(2016) 465

SfU

9

2015/16:FPM130 Skyddsgrundsförordningen KOM(2016) 466

SfU

10

2015/16:FPM131 Asylprocedurförordningen KOM(2016) 467

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

11

KOM(2016) 467 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 november 2016

SfU

12

KOM(2016) 491 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 november 2016

TU

13

KOM(2016) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 november 2016

FiU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

14

2015/16:790 av Jens Holm (V)
Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

15

2015/16:731 av Jenny Petersson (M)
Fas 3

16

2015/16:762 av Fredrik Malm (L)
Arbetsmarknaden för utrikes födda

17

2015/16:775 av Fredrik Schulte (M)
Kommunplaceringar

Statsrådet Anna Johansson (S)

18

2015/16:780 av Robert Halef (KD)
Underlag för en ny bro över Södertälje kanal

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

19

2015/16:638 av Lena Asplund (M)
Regionindelning
2015/16:764 av Jenny Petersson (M)
Regionutredningens tillvägagångssätt

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

20

2015/16:774 av Ola Johansson (C)
Bristen på studentbostäder

Frågestund kl. 14.00

21

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.