Torsdag den 16 april 2020

Föredragningslista 2019/20:106

Föredragningslista

2019/20:106

Torsdagen den 16 april 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020

FiU

3

2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition
Förslagspunkt 1
Förslagspunkt 2-4


FiU
KU

4

2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

FiU

Skrivelser

5

2019/20:98 Redovisning av skatteutgifter 2020

SkU

6

2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019

FiU

Motion

med anledning av skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

7

2019/20:3582 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:SfU17 Socialförsäkringsfrågor

36 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:SfU18 Ekonomisk familjepolitik

22 res. (M, SD, C, KD, L)

12

Bet. 2019/20:SfU19 Pensioner

6 res. (SD, C, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2019/20:SoU20 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (M, KD, L)

14

Bet. 2019/20:SoU21 Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

15

Bet. 2019/20:SoU14 Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

Konstitutionsutskottets betänkanden

16

Bet. 2019/20:KU9 Riksdagens arbetsformer

1 res. (SD)

17

Bet. 2019/20:KU14 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

8 res. (M, SD, KD)

18

Bet. 2019/20:KU15 Kommunala och regionala frågor

6 res. (M, SD, C, KD, L)

Försvarsutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

27 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:UbU17 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

1 res. (M, SD)

Trafikutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Frågestund kl. 14.00

22

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.