Torsdag den 16 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:70

Föredragningslista

2016/17:69

Torsdagen den 16 februari 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 januari

Avsägelser

2

Andreas Carlson (KD) som suppleant i finansutskottet

3

Margareta Åberg som riksrevisor fr.o.m. den 15 mars

Anmälan om kompletteringsval

4

Larry Söder (KD) som suppleant i finansutskottet

5

Emilia Töyrä (S) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Utökning av antalet suppleanter

6

Från 28 till 29 i konstitutionsutskottet

7

Från 29 till 30 i socialutskottet

Val av extra suppleanter

8

Hans Wallmark (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

9

Eva Lohman (M) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

10

2016/17:FPM66 Direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler KOM(2016) 821

NU

11

2016/17:FPM67 Förordning och direktiv om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort KOM(2016) 823, KOM(2016) 824

NU

12

2016/17:FPM68 Meddelande om en europeisk dataekonomi KOM(2017) 9

TU

13

2016/17:FPM69 Initiativ rörande reglering av yrken KOM(2016) 820, KOM(2016) 822

UbU

14

2016/17:FPM70 eDataskyddsförordning KOM(2017) 10

TU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

15

2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

SoU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

16

Bet. 2016/17:SfU9 Riksrevisionens rapport om asylboenden

17

Bet. 2016/17:SfU10 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Försvarsutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:FöU8 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter

6 res. (M, SD, V, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:KU7 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Finansutskottets betänkanden

20

Bet. 2016/17:FiU15 Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015

21

Bet. 2016/17:FiU16 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare

Justitieutskottets betänkande

22

Bet. 2016/17:JuU9 Transporter av frihetsberövade

2 res. (V)


Frågestund kl. 14.00

23

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.