Torsdag den 16 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:81

Föredragningslista

2016/17:81

Torsdagen den 16 mars 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 23 februari

Avsägelse

2

Hans Unander (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 april

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2016/17:366 av Jens Holm (V)
Inventering av nyckelbiotoper

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

KOM(2016) 864 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 maj 2017

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

5

Bet. 2016/17:AU16 Arbetsmarknadsutredningen

1 res. (S, MP, V)

Trafikutskottets betänkande

6

Bet. 2016/17:TU10 Luftfartsfrågor

10 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

7

Bet. 2016/17:UbU15 Gymnasieskolan

14 res. (M, SD, C, V, L)

Frågestund kl. 14.00

8

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Ann Linde (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.