Torsdag den 17 december 2020

Föredragningslista 2020/21:56

Föredragningslista

2020/21:56

Torsdagen den 17 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 november

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:235 av Tobias Andersson (SD)
Punktskatten på plastartiklar

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

3

2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari

UU

4

2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari

FöU

EU-dokument

5

COM(2020) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 mars 2021

TU

6

COM(2020) 828 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 mars 2021

TU

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

9

Bet. 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

10

Bet. 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

11

Bet. 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (V)

12

Bet. 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2020/21:SoU18 Pandemilag
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

14

Bet. 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15

Avslutning

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

16

2020/21:215 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
En strategi för de äldre

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.