Torsdag den 19 april 2018

Föredragningslista 2017/18:101

Föredragningslista

2017/18:101

Torsdagen den 19 april 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Johan Büser (S) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den1 maj

Anmälan om kompletteringsval

2

Sara Karlsson (S) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den1 maj

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:27 Tisdagen den 17 april

MJU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2017/18:455 av Niklas Wykman (M)
Vårdköerna

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM70 Meddelande om genomförande av europeiska pelaren för sociala rättigheter KOM(2018) 130

AU

6

2017/18:FPM71 Revidering av EU:s viseringskodex KOM(2018) 252, KOM(2018) 251

SfU

7

2017/18:FPM72 Förordning om Europeiska arbetsmyndigheten KOM(2018) 131

AU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

8

COM(2018) 163 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 juni 2018

FiU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:NU12 Näringspolitik

49 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:NU17 Myndighetsuppgifter på elområdet

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:JuU14 Straffrättsliga frågor

27 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

12

Bet. 2017/18:JuU17 Våldsbrott och brottsoffer

15 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

Kulturutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:KrU3 Civila samhället inklusive trossamfund

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

14

Bet. 2017/18:KrU7 Kulturarvsfrågor

9 res. (M, SD, C, L, KD)

Utrikesutskottets betänkanden

15

Bet. 2017/18:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

16

Bet. 2017/18:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Frågestund kl. 14.00

17

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Socialminister Annika Strandhäll (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.