Torsdag den 19 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:90

Föredragningslista

2019/20:90

Torsdagen den 19 mars 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

1

COM(2020) 113 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013, förordning (EU) nr1301/2013 och förordning (EU) nr508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter]
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 maj 2020

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

2

Bet. 2019/20:FiU52 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Utbildningsutskottets betänkande

3

Bet. 2019/20:UbU25 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Utrikesutskottets utlåtande

4

Utl. 2019/20:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid

2 res. (V, L)

Utbildningsutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:UbU11 Grundläggande frågor om utbildning

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

6

Bet. 2019/20:UbU15 Högskolan

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

7

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.