Torsdag den 2 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:65

Föredragningslista

2016/17:65

Torsdagen den 2 februari 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 12 januari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:245 av Sten Bergheden (M)
Kontanthantering på landsbygden

3

2016/17:254 av Helena Bouveng (M)
Kvinnors företagande

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

KOM(2017) 38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 mars 2017

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

5

2016/17:235 av Maria Weimer (L)
De afghanska tolkarnas rättigheter

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

6

2016/17:248 av Allan Widman (L)
Materiel- och förnödenhetsförsörjning

Finansminister Magdalena Andersson (S)

7

2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M)
Friskvårdsbidrag för ridning och golf
Mats Green (M) tar svaret

8

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.