Torsdag den 20 december 2018

Föredragningslista 2018/19:34

Föredragningslista

2018/19:34

Torsdagen den 20 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

1

2018/19:FPM18 Regionkommitténs sammansättning COM(2018) 782

UU

Anmälan om granskningsrapport

2

RiR 2018:34 Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen?

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

3

2018/19:22 Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

FiU

4

2018/19:24 Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

6

Bet. 2018/19:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

7

Bet. 2018/19:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

8

Bet. 2018/19:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

9

Bet. 2018/19:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1 res. (C)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande

12

Bet. 2018/19:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (S, V, MP)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

13

Bet. 2018/19:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

14

Bet. 2018/19:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.