Torsdag den 20 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:124

Föredragningslista

2020/21:124

Torsdagen den 20 maj 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 29 april

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Louise Meijer (M) fr.o.m. den 24 maj
Därmed upphör Emma Ahlström Kösters (M) uppdrag som ersättare

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2020/21:736 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Bodelning på lika villkor

4

2020/21:738 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Lagen om köp av sexuell handling av barn

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2020/21:FPM102 EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021-2025 COM(2021) 170

JuU

6

2020/21:FPM103 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om samarbetsavtal mellan EU och Interpol COM(2021) 177

JuU

7

2020/21:FPM104 Strategi för finansiering av EU:s återhämtningsinstrument COM(2021) 250

FiU

8

2020/21:FPM105 EU:s strategi mot människohandel COM(2021) 171

JuU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

9

COM(2021) 254 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa maskiner utrustade med motorer i effektintervallen mellan 56 kW och 130 kW och över 300 kW i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 juli 2021

MJU

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2020/21:SfU22 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

1 res. (V)

11

Bet. 2020/21:SfU26 En utvidgad bidragsbrottslag

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:MJU20 Reduktionsplikt för flygfotogen

7 res. (M, SD, V, KD)

Justitieutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:JuU26 Kriminalvårdsfrågor

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:UU11 Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

2 res. (M, SD)

Kulturutskottets betänkande

15

Bet. 2020/21:KrU9 Politik för konstnärers villkor

11 res. (M, SD, C, KD)

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2020/21:SoU29 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

6 res. (S, M, SD, C, V, MP)

Frågestund kl. 14.00

17

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Statsrådet Märta Stenevi (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.