Torsdag den 21 november 2019

Föredragningslista 2019/20:36

Föredragningslista

2019/20:36

Torsdagen den 21 november 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Bengt Eliasson (L) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

Anmälan om kompletteringsval

2

Tina Acketoft (L) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2019/20:124 av Karin Rågsjö (V)
Särskilda köer till svensk sjukvård

4

2019/20:135 av Karin Rågsjö (V)
Sjukvårdens ekonomi

5

2019/20:144 av Larry Söder (KD)
Utvärdering av elektronikskatten

6

2019/20:145 av Ellen Juntti (M)
Ungdomsbrottslighet och straffrabatt

7

2019/20:146 av Ann-Sofie Alm (M)
Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

8

2019/20:149 av Ann-Sofie Alm (M)
Resursfördelningen till migrationsdomstolarna

Ärenden för debatt

beslutas onsdagen den 27 november

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff


10

Bet. 2019/20:UbU5 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.