Torsdag den 22 april 2021

Föredragningslista 2020/21:112

Föredragningslista

2020/21:112

Torsdagen den 22 april 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i konstitutionsutskottet 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:615 av Jens Holm (V)
EU:s återhämtningsmedel och nya klimatinsatser

 

3

2020/21:642 av Alexandra Anstrell (M)
Utbyggnaden av vindkraft

 

4

2020/21:643 av Sten Bergheden (M)
Antalet vargar på landsbygden

 

5

2020/21:644 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Människors trygghet i vargtäta områden

 

6

2020/21:648 av Tobias Andersson (SD)
Implementering av EU:s engångsplastdirektiv

 

7

2020/21:654 av Mikael Eskilandersson (SD)
Agerande mot tvångsgifte

 

8

2020/21:655 av Sara Gille (SD)
Användandet av tvångsgifte

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2020/21:FPM97 Förordning om Digitala Gröna Intyg COM(2021) 140, COM(2021) 130

SoU

 

Anmälan om avskrivning av proposition

 

10

2020/21:48 Organdonation

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

11

Bet. 2020/21:JuU39 Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård

1 res. (S, V, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

 

12

Bet. 2020/21:NU15 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

3 res. (SD, V)

13

Bet. 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession

1 res. (S, V, MP)

14

Utl. 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

7 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle

1 res. (S, V, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2020/21:SfU25 Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper

 

17

Bet. 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2020/21:MJU15 Skogspolitik

26 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2020/21:KU23 Fri- och rättigheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

21

Bet. 2020/21:KU24 Författningsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:UU15 Mellanöstern

8 res. (M, SD, V, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

23

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.