Torsdag den 22 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:89

Föredragningslista

2017/18:89

Torsdagen den 22 mars 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Matilda Ernkrans (S) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

2

Åsa Westlund (S) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Matilda Ernkrans (S) som ledamot i utbildningsutskottet

4

Åsa Westlund (S) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM59 Meddelande om EU:s fleråriga budgetram efter 2020

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2017/18:193 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

UbU

7

2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

UbU

8

2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

UbU

9

2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder

CU

10

2017/18:198 Förlängd klampning

TU

11

2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande

UbU

Skrivelse

12

2017/18:189 Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige

TU

Redogörelse

13

2017/18:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

UU

EU-dokument

14

COM(2018) 137 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 maj 2018

TU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:UU19 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

2 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

17

Utl. 2017/18:NU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter

18

Bet. 2017/18:NU11 Handelspolitik

19 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:TU10 Luftfart

17 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkanden

20

Bet. 2017/18:SkU10 Punktskatter

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:SkU11 Mervärdesskatt

9 res. (M, SD, C, L, KD)

22

Bet. 2017/18:SkU13 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

3 res. (SD, L)

Finansutskottets betänkande

23

Bet. 2017/18:FiU35 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

Frågestund kl. 14.00

24

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Statsrådet Heléne Fritzon (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.