Torsdag den 25 februari 2016

Föredragningslista 2015/16:70

Föredragningslista

2015/16:70

Torsdagen den 25 februari 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

David Lång (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Heidi Karlsson (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2015/16:FPM47 Utbyte av kriminalregisterinformation om tredjelandsmedborgare KOM(2016) 7

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

4

2015/16:109 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin

SfU

Redogörelser

5

2015/16:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2015

KU

6

2015/16:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2015

KU

7

2015/16:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2015

FiU

8

2015/16:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2015

KU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Finansutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:FiU12 Riksrevisionens rapport om transparensen i Årsredovisning för staten 2014

11

Bet. 2015/16:FiU16 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

Utbildningsutskottets betänkande

12

Bet. 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

2 res. (SD, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Näringsutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:NU10 Energipolitik

21 res. (M, SD, C, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

19 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.

7 res. (SD, C, V, L, KD)

Utrikesutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:UU11 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet – vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

3 res. (C, V)

Civilutskottets betänkande

17

Bet. 2015/16:CU12 Genomförande av hissdirektivet

Justitieutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:JuU3 Ökad endomarbehörighet i tvistemål

19

Bet. 2015/16:JuU12 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014

Utbildningsutskottets betänkande

20

Bet. 2015/16:UbU9 Kvalitetssäkring av högre utbildning

3 res. (M, C, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

21

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.