Torsdag den 27 augusti 2015

Föredragningslista 2014/15:121

Föredragningslista

2014/15:121

Torsdagen den 27 augusti 2015

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena fredagen den 5, måndagen den 8, tisdagen den 9, onsdagen den 10, torsdagen den 11, fredagen den 12, måndagen den 15, tisdagen den 16, onsdagen den 17, måndagen den 22 ochtisdagen den 23 juni

2

Anmälan om interpellationer

3

Anmälan om skriftliga frågor och svar

Anmälan om ny riksdagsledamot

4

Staffan Danielsson (C) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 2015

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

5

Birgitta Ohlsson (FP) fr.o.m. den4 juli
Därmed upphörde Nina Lundströms (FP) uppdrag som ersättare

Avsägelser

6

Per Bill (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

7

Emma Henriksson (KD) som ledamot i valberedningen och i krigsdelegationen samt som suppleant i Utrikesnämnden

Anmälan om ersättare

8

Torbjörn Björlund (V) som ersättare fr.o.m. den 3 augusti 2015 t.o.m. den 4 januari 2016 under Linda Sneckers (V) ledighet istället för fr.o.m. den 17 augusti t.o.m. den 21 december som tidigare har meddelats

9

Jakop Dalunde (MP) som ersättare fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 17 december under Maria Ferms (MP) ledighet och fr.o.m. den 18 december 2015 t.o.m. den 24 september 2018 under Per Olssons (MP) ledighet

10

Magda Rasmusson (MP) som ersättare fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 17 december under Per Olssons (MP) ledighet

Anmälan om ersättare för statsråd

11

Linus Sköld (S) som ersättare förstatsrådet Sven-Erik Bucht (S) fr.o.m. den 1 september 2015 t.o.m. den 4 april 2016 under Ida Karkiainens (S) ledighet

Anmälan om ersättare för talman

12

Ida Ekeroth (S) som ersättare för talman Urban Ahlin (S) fr.o.m. den 12 oktober t.o.m. den 31 december under Erik Ezelius (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

13

Andreas Carlson (KD) som ledamot i valberedningen och i krigsdelegationen samt som suppleant i Utrikesnämnden

14

Linus Sköld (S) som suppleant i konstitutionsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 1 september 2015 t.o.m. den 4 april 2016 under Ida Karkiainens (S) ledighet

15

Ida Ekeroth (S) som suppleant i skatteutskottet och kulturutskottet fr.o.m. den 12 oktober t.o.m. den 31 december under Erik Ezelius (S) ledighet

16

Eva Lindh (S) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december under Johan Löfstrands (S) ledighet

Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

17

Jasenko Selimovic (FP) som ny ledamot i Europaparlamentet fr.o.m. den 30 september 2015

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

18

2014/15:710 av Niklas Wykman (M)
Ökande skuldkvoter för hushållen

19

2014/15:715 av Erik Ottoson (M)
Öppna data

20

2014/15:722 av Niklas Wykman (M)
Tydliga besked om skatterna

21

2014/15:723 av Niklas Wykman (M)
Sanningen om förtidspensioneringarna

22

2014/15:724 av Niklas Wykman (M)
Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar

23

2014/15:730 av Lotta Finstorp (M)
Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador

24

2014/15:731 av Lotta Finstorp (M)
Psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

25

2014/15:FPM37 Meddelande om bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda KOM(2015) 215

KU

26

2014/15:FPM38 Rapport om tillståndet i naturen KOM(2015) 219

MJU

27

2014/15:FPM39 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning KOM(2015) 216

KU

28

2014/15:FPM40 EU-handlingsplan mot människosmuggling KOM(2015) 285

SfU

29

2014/15:FPM41 Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland KOM(2015) 286

SfU

30

2014/15:FPM42 Rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror KOM(2015) 193, KOM(2015) 194

SkU

31

2014/15:FPM43 Avtal om strategiskt partnerskap mellan EU och Kanada JOIN(2015) 10

UU

32

2014/15:FPM44 Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

FiU

Anmälan om granskningsrapporter

33

RiR 2015:15 Regeringens hantering av risker i statliga bolag

NU

34

RiR 2015:16 Statens finansiella tillgångar - något att räkna med?

FiU

35

RiR 2015:17 Nyanländas etablering - är statens insatser effektiva?

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

36

KOM(2015) 303 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets förordningom ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 september 2015
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

37

KOM(2015) 341 Förslag till Europaparlamentets och rådetsförordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 oktober 2015
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

NU

38

KOM(2015) 365 Förslag till Europaparlamentets och rådetsförordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 oktober 2015
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

NU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Kristina Persson (S)

39

2014/15:629 av Hans Wallmark (M)
Öresundssamarbete

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

40

2014/15:690 av Mikael Oscarsson (KD)
Hotad övningsverksamhet

41

2014/15:708 av Allan Widman (FP)
Transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

42

2014/15:688 av Robert Halef (KD)
Direkt humanitärt stöd till flyktingar i Irak och Syrien

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

43

2014/15:721 av Roger Haddad (FP)
Kvalitetskontroll av statens lärarutbildning

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

44

2014/15:714 av Ola Johansson (C)
Bristen på bostäder för studenter
Fredrik Christensson (C) tar svaret

45

2014/15:725 av Edward Riedl (M)
Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats
2014/15:727 av Edward Riedl (M)
Infrastrukturministerns syn på analys rörande Bromma flygplats

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

46

2014/15:672 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Statliga bolag

47

2014/15:720 av Boriana Åberg (M)
Översyn av konkurrenslagen

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

48

2014/15:689 av Fredrik Schulte (M)
Företagens sjuklöneansvar

49

2014/15:709 av Gunilla Nordgren (M)
En osäker situation för de finansiella samordningsförbunden

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.