Torsdag den 28 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:57

Föredragningslista

2018/19:57

Torsdagen den 28 februari 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 7 och fredagen den 8 februari

Anmälan om ordförande i utskott

2

Karin Enström (M) som ordförande i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 26 februari

3

Carl-Oskar Bohlin (M) som ordförande i näringsutskottet fr.o.m. den 26 februari t.o.m. den 10 maj under Lars Hjälmereds (M) ledighet

Anmälan om vice ordförande i utskott

4

Hans Ekström (S) som vice ordförande i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 26 februari

5

Helene Hellmark Knutsson (S) som vice ordförande i näringsutskottet fr.o.m. den 26 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2018/19:19 Tisdagen den26 februari

MJU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2018/19:76 av Lars Beckman (M)
Fastighetsägarnas ansvar för gaturenhållning

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2018/19:FPM35 Ändring av förordning om Europeiska havs-och fiskerifonden 2014-2020 COM(2019) 48

MJU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

9

Bet. 2018/19:MJU5 Cirkulär ekonomi

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Skatteutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:SkU6 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:AU4 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

1 res. (SD)

12

Bet. 2018/19:AU5 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

1 res. (V)

Kulturutskottets betänkanden

13

Bet. 2018/19:KrU8 Kultur och fritid för barn och unga

5 res. (M, SD, L)

14

Bet. 2018/19:KrU9 Folkbildningsfrågor

8 res. (M, SD, C, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:MJU6 Jakt och viltvård

20 res. (M, SD, C, KD)

16

Bet. 2018/19:MJU7 Kemikaliepolitik

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

17

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Ann Linde (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.