Torsdag den 28 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:140

Föredragningslista

2017/18:140

Torsdagen den 28 juni 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2017/18:50 Torsdagen den 7 juni

FiU

3

2017/18:51 Torsdagen den 7 juni

FiU

4

2017/18:54 Tisdagen den 19 juni

FiU

5

2017/18:31 Torsdagen den 14 juni

NU

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

6

2017/18:593 av Christina Örnebjär (L)
Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning på narkotikapolitiken

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2017/18:FPM124 Direktiv om minskning av plastprodukters miljöpåverkan COM(2018) 340

MJU

8

2017/18:FPM125 Revidering av OLAF-förordningen COM(2018) 338

JuU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

9

COM(2018) 434 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september 2018

TU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

10

2017/18:579 av Jeff Ahl (-)
Avvisningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.