Torsdag den 3 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:74

Föredragningslista

2015/16:74

Torsdagen den 3 mars 2016

Kl.

12.00

Val

ca 12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val av ordförande i Valprövningsnämnden

1

Valberedningen har föreslagit Annika Sandström

Val av ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

2

Valberedningen har föreslagit Svante O Johansson

Val av ersättare för ordföranden i riksdagens överklagandenämnd

3

Valberedningen har föreslagit Svante O Johansson

Avsägelse

4

Erik Andersson (M) som suppleant i skatteutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2015/16:24 Tisdagen den 1 mars

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2015/16:406 av Erik Andersson (M)
Alkobommar i svenska hamnar

7

2015/16:408 av Sten Bergheden (M)
Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar

8

2015/16:421 av Allan Widman (L)
Kärnkraftssäkerhet

9

2015/16:423 av Kent Ekeroth (SD)
Kvotering inom brandkåren

10

2015/16:433 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Kalkutvinning på norra Gotland

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

11

KOM(2016) 52 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 april 2016

NU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

12

Bet. 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

13

Bet. 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkanden

14

Bet. 2015/16:SoU18 Ensamkommande barn

3 res. (M, KD)

15

Bet. 2015/16:SoU9 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

2 res. (M, SD)

Försvarsutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

3 res. (SD, V)

17

Bet. 2015/16:FöU6 Skydd för geografisk information

Civilutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

2 res. (M, C, L, KD)

19

Bet. 2015/16:CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

Frågestund kl. 14.00

20

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.