Torsdag den 31 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:45

Föredragningslista

2018/19:45

Torsdagen den 31 januari 2019

Kl.

14.00

Val

Frågestund

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av fyra ledamöter till delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

2

Val av fyra suppleanter till delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Frågestund

3

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)

Anmälan om ersättare för statsråd

4

Markus Selin (S) som ersättare för statsrådet Ibrahim Baylan (S) fr.o.m. den 1 februari tills vidare

5

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)som ersättare för statsrådet Mikael Damberg (S)fr.o.m. den 1 februari tills vidare

Anmälan om ersättare

6

Marie Axelsson (S) som ersättare fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 31 juli under Alexandra Völkers (S) ledighet

Anmälan om gruppledare för partigrupp

7

Annelie Karlsson (S)

Anmälan om kompletteringsval

8

Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot i näringsutskottet

9

Annelie Karlsson (S) som ledamot i krigsdelegationen och Utrikesnämnden samt som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2018/19:35 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:32 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

11

2018/19:3018 av Bo Broman m.fl. (SD)

SkU

med anledning av prop. 2018/19:33 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

12

2018/19:3015 av Thomas Morell m.fl. (SD)

TU

med anledning av skr. 2018/19:29 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel

13

2018/19:3017 av Bo Broman m.fl. (SD)

SkU

med anledning av skr. 2018/19:30 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

14

2018/19:3016 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

EU-dokument

15

COM(2019) 48 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 mars 2019

MJU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.