Torsdag den 4 maj 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:105

Föredragningslista

2016/17:105

Torsdagen den 4 maj 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Björn Rubenson (KD) som ersättare fr.o.m. den 3 maj t.o.m. den 1 november under Annika Eclunds (KD) ledighet

 

 

Avsägelse

 

2

Larry Söder (KD) som suppleant i utbildningsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Aron Modig (KD) som suppleant i utbildningsutskottet

 

4

Björn Rubenson (KD) som suppleant i försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet och trafikutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 1 november under Annika Eclunds (KD) ledighet

 

5

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

 

 

Minskning av antalet suppleanter

 

6

Från 28 till 27 i skatteutskottet

 

7

Från 29 till 28 i trafikutskottet

 

8

Från 74 och 73 i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

9

2016/17:454 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regeringens beredskapsjobb

 

10

2016/17:463 av Robert Hannah (L)
Folkmordet 1915

 

11

2016/17:464 av Robert Hannah (L)
Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret

 

12

2016/17:469 av Erik Andersson (M)
Korrekta personuppgifter hos myndigheter

 

13

2016/17:473 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot utländska stöldligor

 

14

2016/17:474 av Niklas Wykman (M)
Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

 

15

2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Utfodring av vilt

 

16

2016/17:492 av Lars-Axel Nordell (KD)
Distanshandel med alkohol

 

17

2016/17:493 av Penilla Gunther (KD)
Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

18

RiR 2017:10 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

19

2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare

JuU

 

EU-dokument

 

20

KOM(2017) 253 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 juni 2017

AU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2016/17:UbU16 Vuxenutbildningen

 

Gemensam debatt bet. UbU17, UbU18 och UbU19

6 res. (M, C, V, L, KD)

22

Bet. 2016/17:UbU17 Skolväsendet – grundläggande om utbildningen

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

23

Bet. 2016/17:UbU18 Skolväsendet – lärare och elever

25 res. (M, SD, C, V, L, KD)

24

Bet. 2016/17:UbU19 Skolväsendet – övergripande skolfrågor

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2016/17:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

26

Bet. 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

 

 

Socialutskottets betänkande

 

27

Bet. 2016/17:SoU7 Folkhälsofrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

28

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Statsrådet Anna Ekström (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.