Torsdag den 5 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:108

Föredragningslista

2021/22:108

Torsdagen den 5 maj 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet 

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2021/22:FPM80 Rekommendation att bemyndiga kommissionen att förhandla om en övergripande internationell konvention om motverkande av användningen av informations- och kommunikationsteknik för brottsliga ändamål COM(2022) 132

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

 

3

2021/22:4639 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

4

2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

5

2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD)

SoU

6

2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

7

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

 

med anledning av prop. 2021/22:220 Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

 

8

2021/22:4691 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

9

2021/22:4698 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

10

2021/22:4700 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SfU

 

med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

 

11

2021/22:4686 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

12

2021/22:4692 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

13

2021/22:4697 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

14

2021/22:4699 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade och bordlagda efter lika röstetal

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:JuU18 Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

4 res. (S, C, V, MP)

16

Bet. 2021/22:JuU27 Unga lagöverträdare

32 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 


Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

17

Bet. 2021/22:JuU28 Vapenfrågor

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:NU19 Handelspolitik

80 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2021/22:NU20 Mineralpolitik

31 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

20

Bet. 2021/22:NU25 Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

1 res. (MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2021/22:FiU23 Riksbankens förvaltning 2021

 

22

Bet. 2021/22:FiU34 Offentlig upphandling

17 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:UbU20 Forskning

24 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:TU11 Cykelfrågor

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:MJU23 Vattenvård

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:SfU18 Ekonomisk familjepolitik

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

27

Frågor besvaras av:
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Max Elger (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.