Torsdag den 5 september 2019

Föredragningslista 2018/19:112

Föredragningslista

2018/19:112

Torsdagen den 5 september 2019

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Ylva Johansson (S) som ledamot i riksdagen

2

Johan Pehrson (L) som ledamoti finansutskottet, suppleant i justitieutskottet och konstitutionsutskottet

3

Juno Blom (L) som ledamot i justitieutskottet

4

Mats Persson (L) som ledamot i utbildningsutskottet

5

Arman Teimouri (L) som suppleant i finansutskottet

6

Maria Arnholm (L) som ledamot i krigsdelegationen

7

Jan Björklund (L) som ledamot i krigsdelegationen

8

Christer Nylander (L) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om kompletteringsval

9

Mats Persson (L) som ledamot i finansutskottet

10

Johan Pehrson (L) som ledamot i justitieutskottet, krigsdelegationen och suppleant i finansutskottet

11

Maria Arnholm (L) som ledamot i utbildningsutskottet

12

Jan Björklund (L) som suppleant i konstitutionsutskottet

13

Juno Blom (L) som suppleant i justitieutskottet och ledamot i krigsdelegationen

14

Allan Widman (L) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

15

2018/19:41 Torsdagen den 29 augusti

TU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

16

2018/19:308 av Mikael Oscarsson (KD)
Lagstiftningen kring könsdysfori

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

17

2018/19:FPM56 BESLUT om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027 ochFÖRORDNING om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) COM(2019) 331, COM(2019) 330

UbU

18

2018/19:FPM57 Meddelande om en åtgärdsplan för att stärka rättsstatsprincipen inom unionen 2018/19:FPM46, COM(2019) 343

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

19

2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning
Kammaren har beslutat att förlänga motionstiden för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

SoU

20

2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
Kammaren har beslutat att förlänga motionstiden för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

JuU

21

2018/19:156 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Kammaren har beslutat att förlänga motionstiden för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

UU

22

2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
Kammaren har beslutat att förlänga motionstiden för denna proposition
Motionstiden utgår den 25 september

JuU

Skrivelse

23

2018/19:146 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
Kammaren har beslutat att förlänga motionstiden för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 25 september

SoU

EU-dokument

24

COM(2019) 330 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 oktober 2019

UbU

25

COM(2019) 331 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 oktober 2019

UbU

26

COM(2019) 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober 2019

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

27

2018/19:303 av Edward Riedl (M)
Ersättning till markägare

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.