Torsdag den 7 december 2017

Föredragningslista 2017/18:45

Föredragningslista

2017/18:45

Torsdagen den 7 december 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 november

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2017/18:199 av Hans Wallmark (M)
Placeringen av EUs läkemedelsmyndighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

JuU

4

2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

UU

Skrivelse

5

2017/18:46 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

FiU

EU-dokument

6

KOM(2017) 706 Ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 januari 2018

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

5 res. (S, MP, C, V)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

Konstitutionsutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2 res. (V)

Ärenden för debatt och avgörande

Utrikesutskottets utlåtande

11

Utl. 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

10 res. (S, SD, MP, V, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

4 res. (M, SD, KD)

Försvarsutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

14 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

14

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.