Torsdag den 7 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:118

Föredragningslista

2019/20:118

Torsdagen den 7 maj 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 april

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

2

2019/20:3607 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

KrU

3

2019/20:3608 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU

EU-dokument

4

COM(2020) 310 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 juli 2020

FiU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:UbU12 Lärare och elever

29 res. (M, SD, C, V, KD)

6

Bet. 2019/20:UbU16 Forskning

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:MJU15 Naturvård och biologisk mångfald

37 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Frågestund kl. 14.00

8

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Statsrådet Lena Micko (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.