Torsdag den 7 september 2017

Föredragningslista 2016/17:134

Föredragningslista

2016/17:134

Torsdagen den 7 september 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande

1

Onsdagen den 13 september kl. 10.00

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Momodou Jallow (V) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 31 augusti

Anmälan om ersättare

3

Mats Pertoft (MP) som ersättare fr.o.m. den 23 oktober t.o.m. den 30 april 2018 under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

4

Momodou Jallow (V) som ledamot i skatteutskottet och suppleant i kulturutskottet

5

John Widegren (M) som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 11 september t.o.m. den 31 december under Andreas Norléns (M) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2016/17:43 Måndagen den 28 augusti

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2016/17:576 av Roger Hedlund (SD)
Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige

8

2016/17:611 av Anders Åkesson (C)
Tyngre lastbilar på det svenska vägnätet

9

2016/17:612 av Kerstin Lundgren (C)
Körkortsförnyelse för svenskar i internationell tjänst

10

2016/17:619 av Jeff Ahl (SD)
Dödsfall i sjukvården

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2016/17:FPM122 Förordning om import av kulturföremål KOM(2017) 375

JuU

12

2016/17:FPM123 Meddelande om ökad innovation i EU:s regioner KOM(2017) 376

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

13

2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring

KU

14

2016/17:209 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

JuU

15

2016/17:210 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan

UU

16

2016/17:214 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

JuU

17

2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

UU

18

2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

SfU

19

2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC

MJU

20

2016/17:218 Nya regler om bevisinhämtning inom EU

JuU

21

2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 27 september

AU

Skrivelser

22

2016/17:196 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

UU

23

2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 27 september

FöU

EU-dokument

24

KOM(2017) 276 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 september 2017

SkU

25

KOM(2017) 331 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 oktober 2017

FiU

26

KOM(2017) 335 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 september 2017

SkU

27

KOM(2017) 343 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2017

FiU

28

KOM(2017) 344 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr1077/2011
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 oktober 2017

JuU

29

KOM(2017) 352 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr1077/2011
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 oktober 2017

JuU

30

KOM(2017) 358 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

FiU

31

KOM(2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014 – 2020)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 oktober 2017

KrU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Ann Linde (S)

32

2016/17:568 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Svenskt snus i EU

33

2016/17:582 av Hans Rothenberg (M)
Sveriges exportstrategi

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.