Torsdag den 8 december 2016

Föredragningslista 2016/17:42

Föredragningslista

2016/17:42

Torsdagen den 8 december 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 17 november

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2016/17:152 av Erik Andersson (M)
Regeringens arbetslöshetsmål

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2016/17:57 Transporter av frihetsberövade
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 januari

JuU

EU-dokument

4

KOM(2016) 758 Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 januari 2017

SkU


Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkande

5

Bet. 2016/17:SkU11 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

6

Bet. 2016/17:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

5 res. (M, SD, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Utrikesutskottets betänkande

7

Bet. 2016/17:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

8

Bet. 2016/17:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Ann Linde (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.