Torsdag den 8 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:121

Föredragningslista

2016/17:121

Torsdagen den 8 juni 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 18 maj

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Översyn av artskyddsförordningen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2016/17:FPM92 Förordning om ett marknadsinformationsverktyg KOM(2017) 257

NU

Anmälan om granskningsrapport

4

RiR 2017:13 Bredband i världsklass? - Regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2016/17:197 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 september

SoU

Motion

med anledning av prop. 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

6

2016/17:3748 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

EU-dokument

7

KOM(2017) 262 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 september 2017

KrU

8

KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 september 2017

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

9

Bet. 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

2 res. (SD)

10

Bet. 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

2 res. (M, SD, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:UFöU5 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

Kulturutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:KrU12 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

1 res. (SD)

Försvarsutskottets betänkanden

13

Bet. 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet

1 res. (V)

14

Bet. 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret


Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.