Torsdag den 9 augusti 2018

Föredragningslista 2017/18:141

Föredragningslista

2017/18:141

Torsdagen den 9 augusti 2018

Kl.

12.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 8, måndagen den 11, tisdagen den 12, onsdagen den 13, torsdagen den 14, fredagen den 15, måndagen den 18, tisdagen den 19, onsdagen den 20, måndagen den 25, tisdagen den 26, onsdagen den 27 och torsdagen den 28 juni

Meddelande om namnändring

2

Yasmine Posio Nilsson (V) har bytt namn till Yasmine Posio (V)

Avsägelse

3

Aziz Alis (S) som ersättare i riksdagen fr.o.m. idag

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

4

Hanna Westerén (S) fr.o.m. den 16 juli
Därmed upphörde David Lindvalls (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare

5

Erik Slottner (KD) som ersättare fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 24 september under Désirée Pethrus (KD) ledighet

Meddelande om aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

6

Torsdagen den 30 augusti kl.12.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

7

2017/18:41 Onsdagen den 1 augusti

FöU

8

2017/18:39 Torsdagen den 7 juni

SfU

9

2017/18:31 Torsdagen den 14 juni

NU

Anmälan om uteblivet svar på interpellationer

10

2017/18:594 av Allan Widman (L)
En utvidgad solidaritetsförklaring

11

2017/18:595 av Allan Widman (L)
Flygvapnets beväpning

12

2017/18:596 av Allan Widman (L)
Hushållens försörjningsberedskap

13

2017/18:597 av Allan Widman (L)
Beredskapslagring av livsmedel till Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt

14

2017/18:598 av Allan Widman (L)
En utredning om ledningsstrukturen inom det civila försvaret

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

15

2017/18:FPM126 Programmet för rättigheter och värden COM(2018) 383

KU

16

2017/18:FPM127 Programmet för rättsliga frågor COM(2018) 384

JuU

17

2017/18:FPM128 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2021-2027) COM(2018) 380

AU

18

2017/18:FPM129 Förordning om återanvändning av vatten COM(2018) 337

MJU

19

2017/18:FPM130 Förordning om statistik över migration och internationellt skydd COM(2018) 307

FiU

20

2017/18:FPM131 Programmet Kreativa Europa 2021-2027 COM(2018) 366

KrU

21

2017/18:FPM132 Förordning om ändringar av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll COM(2018) 368

MJU

22

2017/18:FPM133 Lagstiftningspaket för sammanhållningspolitiken 2021-2027 COM(2018) 373, COM(2018) 374, COM(2018) 372, COM(2018) 375

NU

23

2017/18:FPM134 Perikles IV-programmet COM(2018) 371, COM(2018) 369

JuU

24

2017/18:FPM135 EU-programmet för bedrägeribekämpning COM(2018) 386

JuU

25

2017/18:FPM136 ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott COM(2018) 367

UbU

26

2017/18:FPM137 Förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+) COM(2018) 382

AU

27

2017/18:FPM138 Revidering av EU:s delgivningsförordning COM(2018) 379

JuU

28

2017/18:FPM139 Revidering av EU:s bevisupptagningsförordning COM(2018) 378

JuU

29

2017/18:FPM140 Reformpaket för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 COM(2018) 394, COM(2018) 393, COM(2018) 392

MJU

30

2017/18:FPM141 Förslag om att inrätta Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen COM(2018) 387

FiU

31

2017/18:FPM142 Förslag om att inrätta reformstödsprogrammet COM(2018) 391

FiU

32

2017/18:FPM143 Förordning om inre säkerhetsfonden COM(2018) 472

JuU

33

2017/18:FPM144 Förordningen om fonden för integrerad gränskontroll, instrumentet för gränskontroll och viseringar COM(2018) 473

JuU

34

2017/18:FPM145 Förordning om program för miljö och klimatpolitik (LIFE) COM(2018) 385

MJU

35

2017/18:FPM146 Förordning om asyl- och migrationsfonden COM(2018) 471

SfU

36

2017/18:FPM147 Förordning om programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027 COM(2018) 434

TU

37

2017/18:FPM148 Nytt tullprogram för samarbete i tullfrågor COM(2018) 442

SkU

38

2017/18:FPM149 Nytt instrument för inköp av tullkontrollutrustning COM(2018) 474

SkU

39

2017/18:FPM150 Förordning om program för den inre marknaden 2021 - 2027 COM(2018) 441

NU

40

2017/18:FPM151 Fonden för ett sammanlänkat Europa COM(2018) 438

TU

41

2017/18:FPM152 Stöd för avveckling av kärnkraftverk samt finansiering för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall COM(2018) 466, COM(2018) 467

FöU

42

2017/18:FPM153 Förordning om Europeiska försvarsfonden COM(2018) 476

FöU

43

2017/18:FPM154 Förordning om inrättande av Europeiska unionens rymdprogram och rymdpogrambyrå COM(2018) 447

UbU

44

2017/18:FPM155 Förordning om ramprogram för forskning och innovation (2021-2027) Horisont Europa COM(2018) 437, COM(2018) 436, COM(2018) 435

UbU

45

2017/18:FPM156 Europeiska Solidaritetskårsprogrammet COM(2018) 440

KrU

46

2017/18:FPM157 Förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027 COM(2018) 390

MJU

47

2017/18:FPM158 Budgetrubriken "Grannskapet och omvärlden" i nästa fleråriga budgetram 2021-2027 COM(2018) 462, COM(2018) 465, COM(2018) 460, COM(2018) 461

UU

48

2017/18:FPM159 Inrättande av InvestEU-programmet COM(2018) 439

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

49

2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober

SfU

Skrivelser

50

2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober

SoU

51

2017/18:280 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober

SoU

EU-dokument

52

COM(2018) 284 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

53

COM(2018) 303 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

54

COM(2018) 329 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SkU

55

COM(2018) 338 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

56

COM(2018) 339 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

57

COM(2018) 341 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattebelagda varor(omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SkU

58

COM(2018) 346 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
1 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SkU

59

COM(2018) 349 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SkU

60

COM(2018) 353 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

61

COM(2018) 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

62

COM(2018) 355 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 avseende referensvärden för koldioxidsnåla investeringar och för klimatpositiva investeringar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

63

COM(2018) 358 Förslag till Rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
19 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

64

COM(2018) 372 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

NU

65

COM(2018) 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
15 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

66

COM(2018) 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
23 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

67

COM(2018) 387 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

68

COM(2018) 392 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

69

COM(2018) 393 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

70

COM(2018) 394 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

MJU

71

COM(2018) 435 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

UbU

72

COM(2018) 439 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

73

COM(2018) 460 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

UU

74

COM(2018) 462 Förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FöU

75

COM(2018) 465 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

UU

76

COM(2018) 471 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SfU

77

COM(2018) 472 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

78

COM(2018) 473 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

79

COM(2018) 474 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

SkU

80

COM(2018) 476 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
24 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FöU

81

COM(2018) 478 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
12 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

82

COM(2018) 480 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA]
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
12 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

JuU

83

COM(2018) 498 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt om rättelse av den förordningen vad gäller medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
28 september 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

NU

84

COM(2018) 567 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
29 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

TU

85

COM(2018) 568 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
29 oktober 2018
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

TU

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.