Torsdagen den 1 september 2011

Föredragningslista 2010/11:127

2010/11:127

Torsdagen den 1 september 2011

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 25 augusti

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2                                     

Marta Obminska (M) fr.o.m. den 25 augusti

Därmed upphörde Hannes Beckmans (M) uppdrag som ersättare

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Tomas Avenborg (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 10 oktober t.o.m. den 23 december under Linda Arvidsson Wemmerts (M) ledighet

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4                                     

2010/11:155 En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

NU

5                                     

2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden utgår den 30 september

TU

EU-dokument

6                                     

KOM(2011) 348 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 oktober

AU

7                                     

KOM(2011) 370 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 september

NU

8                                     

KOM(2011) 396 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 september

UU

9                                     

KOM(2011) 402 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (Omarbetning)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 oktober

TU

10                                 

KOM(2011) 416 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

MJU

11                                 

KOM(2011) 425 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 oktober

MJU

12                                 

KOM(2011) 436 Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter – en strategi med stort europeiskt mervärde för att främja Europas smaker

MJU

13                                 

KOM(2011) 439 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 oktober

TU

14                                 

KOM(2011) 443 Förslag till rådets beslut om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 oktober

SkU

15                                 

KOM(2011) 445 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 oktober

CU

16                                 

KOM(2011) 446 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 oktober

UU

17                                 

KOM(2011) 451 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 oktober

TU

18                                 

KOM(2011) 453 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 oktober

FiU

19                                 

KOM(2011) 456 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 oktober

TU

20                                 

KOM(2011) 461 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 oktober

SfU

21                                 

KOM(2011) 481 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

MJU

22                                 

KOM(2011) 482 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

NU

23                                 

KOM(2011) 483 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

NU

24                                 

KOM(2011) 484 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

MJU

25                                 

KOM(2011) 489 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för medborgarna (2013)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober

KU

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

26                                 

2010/11:446 av Veronica Palm (S)

Tillgången på studentbostäder

    

Svar på interpellationer

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

27                                 

2010/11:443 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Regeringens styrning av Svenska Kraftnät

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

28                                 

2010/11:445 av Monica Green (S)

Mobiltäckning i hela landet och sårbarheten

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.