Torsdagen den 12 september 2013

Föredragningslista 2012/13:136

2012/13:136

Torsdagen den 12 september 2013

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

       

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 5 september

         

Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

2                                     

Onsdagen den 18 september kl. 13.00

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

3                                     

2012/13:FPM153 Meddelande om offentlig-privata partnerskapsprogram inom Horisont 2020 KOM(2013) 494

UbU

         

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4                                     

KOM(2013) 611 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 oktober

TU

    

Anmälan om uteblivna interpellationssvar

5                                     

2012/13:508 av Åsa Romson (MP)

Åtgärder mot ohälsosam luft i Stockholm

6                                     

2012/13:511 av Jens Holm (V)

Åtgärder mot dubbdäck

7                                     

2012/13:512 av Isak From (S)

Forskning på minoritetsspråk

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

8                                     

2012/13:503 av Hillevi Larsson (S)

Nedskärning på högskoleutbildning

Utrikesminister Carl Bildt (M)

9                                     

2012/13:505 av Torbjörn Björlund (V)

Frågan om ”the Cuban Five”

 

Statsrådet Maria Larsson (KD)

10                                 

2012/13:509 av Mattias Jonsson (S)

Tiggeri

Statsrådet Peter Norman (M)

11                                 

2012/13:510 av Mikael Damberg (S)

Nuonaffären

Näringsminister Annie Lööf (C)

12                                 

2012/13:494 av Per Svedberg (S)

Behovet av fungerande näringspolitik

2012/13:495 av Raimo Pärssinen (S)

Företagsnedläggningar i Hudiksvall

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.