Torsdagen den 13 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:122

2012/13:122

Torsdagen den 13 juni 2013

Kl.

09.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

________________________________________________________

        

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 7 juni

         

                                 

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tisdagen den 18 juni

2                                     

Val till Nordiska rådets svenska delegation tillkommer kl. 9.00

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

3                                     

2012/13:38 Tisdagen den 11 juni

MJU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4                                     

2012/13:460 av Gunilla Svantorp (S)

Samhällets ansvar för en lyckad skolgång

5                                     

2012/13:466 av Carin Runeson (S)

Nedskärningarna på Högskolan Dalarna

6                                     

2012/13:467 av Cecilia Dalman Eek (S)

Svenska elevers tillgång till digitala lärverktyg och öppna lärresurser

7                                     

2012/13:481 av Marie Granlund (S)

Ökat söktryck till Malmö högskola

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8                                     

2012/13:170 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – tillträde till det andra tilläggsprotokollet

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden går ut den 25 september

JuU

9                                     

2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden går ut den 25 september

MJU

10                                 

2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden går ut den 25 september

SoU

Framställning

11                                 

2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motionstiden går ut den 27 juni

KU

EU-dokument

12                                 

KOM(2013) 327 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, förordningarna (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, direktiv 2009/128/EG samt förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 september

MJU

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkande

13                                 

2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald

14 res. (S,MP,SD,V)

Finansutskottets utlåtande

14                                 

2012/13:FiU40 Granskning av grönbok om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin

    

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

Gemensam debatt 2012/13:SfU8 och 2012/13:SfU13

15                                 

2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

7 res. (S,SD,V)

16                                 

2012/13:SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet

5 res. (S,SD,V)

17                                 

2012/13:SfU9 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

3 res. (SD,V)

18                                 

2012/13:SfU10 Metoder för bedömning av arbetsförmåga

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

Kulturutskottets betänkande

19                                 

2012/13:KrU4 Mål för friluftslivspolitiken

7 res. (MP,V)

Socialutskottets betänkanden

20                                 

2012/13:SoU26 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

21                                 

2012/13:SoU27 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet

1 res. (S,MP,V)

22                                 

2012/13:SoU28 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten

Frågestund kl. 14.00

23                                 

Frågor besvaras av:

Socialminister Göran Hägglund (KD)

Statsrådet Tobias Billström (M)

Statsrådet Peter Norman (M)

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Statsrådet Maria Arnholm (FP)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.