Torsdagen den 15 augusti 2013

Föredragningslista 2012/13:132

2012/13:132

Torsdagen den 15 augusti 2013

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

          

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1                                     

Roza Güclü Hedin (S) fr.o.m. den 1 augusti

Därmed upphörde Hans Unanders (S) uppdrag som ersättare

2                                     

Fredrik Malm (FP) fr.o.m. i dag som ersättare för statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Därmed upphör Gulan Avcis (FP) uppdrag som ersättare för statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

    

Justering av protokoll

3                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 24, tisdagen den 25, onsdagen den 26, torsdagen den 27 och fredagen den 28 juni

    

4                                     

Anmälan om interpellationer

    

5                                     

Anmälan om skriftliga frågor och svar

       

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

6                                     

2012/13:37 Tisdagen den 25 juni

TU

         

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

7                                     

2012/13:41 Måndagen den 24 juni

8                                     

2012/13:42 Torsdagen den 20 juni

9                                     

2012/13:43 Måndagen den 24 juni

10                                 

2012/13:44 Onsdagen den 26 juni

11                                 

2012/13:45 Onsdagen den 26 juni

12                                 

2012/13:46 Fredagen den 28 juni

13                                 

2012/13:47 Fredagen den 5 juli

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

14                                 

2012/13:FPM121 Europeiska investeringsbankens utlåning utanför EU 2014–2020 KOM(2013) 293

FiU

15                                 

2012/13:FPM122 Direktiv om kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstat KOM(2013) 311

KrU

16                                 

2012/13:FPM123 Förordning för jordobservationsprogrammet Copernicus KOM(2013) 312

UbU

17                                 

2012/13:FPM124 Handlingsplan för stålindustrin KOM(2013) 407

NU

18                                 

2013/14:FPM125 Direktiv om skadestånd vid överträdelse av konkurrensregler KOM(2013) 404

NU

19                                 

2012/13:FPM126 Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar KOM(2013) 447

AU

20                                 

2012/13:FPM127 Europeisk strategi för mikro- och nanoelektronik KOM(2013) 298

NU

21                                 

2012/13:FPM128 Förordning om hamntjänster KOM(2013) 296

TU

22                                 

2012/13:FPM129 Utgifter inom områdena djurhälsa, växtskadegörare och offentlig kontroll KOM(2013) 327

MJU

23                                 

2012/13:FPM130 Förordning om statistik över makroekonomiska obalanser KOM(2013) 342

FiU

24                                 

2012/13:FPM131 Förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar KOM(2013) 484

TU

25                                 

2012/13:FPM132 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering KOM(2013) 454, KOM(2013) 460

KU

26                                 

2012/13:FPM133 Nödlarmssystemet eCall KOM(2013) 315, KOM(2013) 316

TU

27                                 

2012/13:FPM134 Förslag till EU:s årsbudget för 2014 KOM(2013) 450

FiU

28                                 

2012/13:FPM135 Avgifter för säkerhetsövervakning av humanläkemedel KOM(2013) 472

SoU

29                                 

2012/13:FPM136 Påskyndande av genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet KOM(2013) 408, KOM(2013) 409, KOM(2013) 410  

TU

30                                 

2012/13:FPM137 Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna KOM(2013) 430

AU

31                                 

2012/13:FPM138 Meddelande om cigarrettsmuggling KOM(2013) 324

SkU

32                                 

2012/13:FPM139 Rapport om mervärdet av makroregionala strategier KOM(2013) 468

NU

         

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

33                                 

2012/13:497 av Gunvor G Ericson (MP)

Kvotering som medel för att uppnå jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

34                                 

2012/13:503 av Hillevi Larsson (S)

Nedskärning på högskoleutbildning

    

Svar på interpellationer

Statsrådet Maria Larsson (KD)

35                                 

2012/13:486 av Lennart Axelsson (S)

Samordnare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

36                                 

2012/13:487 av Lennart Axelsson (S)

Organisation för tolktjänsten

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

37                                 

2012/13:484 av Jan-Olof Larsson (S)

Övervakning av dumpningsregler

38                                 

2012/13:485 av Sven-Erik Bucht (S)

Gröna näringar

39                                 

2012/13:488 av Olle Larsson (SD)

Sametinget

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.